People & Infrastructure

People & Infrastructure

PTA Body

Members of P. T. A. Body 2022-23

Sr No. Class Name of Members   Mobile No.
Primary Section Mrs. Sangita S. Raut President
Mr. Mahesh M. Vanjara Vice - president
Mrs. Neeta Uday Bhagwat Secretary
1 I A Mrs. Vaishali J. Raut Teacher 9823290952
Mrs. Daksha Rajesh Bidawat Parent representative 9307742020
Mr. Machhi Jignesh Parent representative 9923494758
2 I B Miss. Sarika S. Shingade Teacher 7875458194
Mrs. Pooja Rodney Keskar Parent representative 8698121068
Mr. Ganesh Pravin Patel Parent representative 8140871408
3 II A Mrs. Anjali Ashish Raut Teacher 8983025756
Mrs. Sonali Jitendra Jadhav Parent representative 9923871344
Mr. Yashwant Patel Parent representative 9016505706
4 II B Miss. Vrushika J. Dhum Teacher 8080038021
Miss Amrute Jyoti Pranav Parent representative 9824786054
Mr. Patil Chetan Ramesh Parent representative 9158169848
5 III A Mrs. Neeta Uday Bhagwat Teacher 9890798828
Mrs. Darshana Sanjay Patel Parent representative 7507673924
Mr. Kunal Nahar Parent representative 7499582669
6 III B Mrs. Punam Durgesh Raut. Teacher 9764051188
Mrs. Chetana Nainesh Darji Parent representative 7798495020
Mrs. Sayana Jayesh Rathod Parent representative 9624758862
7 IV A Mrs. Shilpa R . Tailor Teacher 9823691305
Mrs. Anjum Riyaz Malik Parent representative 7499675900
Mr. Mahesh M. Vanjara Parent representative 7744858171
8 IV B Miss Chitra K. Bari Teacher 8007442810
Mrs. Asmita R.Kambli Parent representative 9898718262
Mr. Hasmukh Ishwar Kambli Parent representative 8766831316
Sr No. K. G. Section Mrs. Sangita S. Raut President Mobile No.
Vice - president
Secretary
1 Nursery - A Mrs. Roselina R. Amolik Teacher 8780693864
Mr. Sanjay J. Savar Parent representative 8806132622
Mrs. Jyoti S. Hadal Parent representative 9588690145
2 Jr. K.G.A Mrs. Bhumika A. Patel Teacher 8087189005
Mr. Rajesh Gharat Parent representative 9823067419
Mrs. Mangela Pratiksha Prakash Parent representative 7507877536
3 Jr. K.G.B Miss Savari S. Raut Teacher 8390189068
Mr. Arekar Sagar Parent representative 9834335141
Mrs. Kakaria Varsh Parent representative 8087621286
4 Sr. K. G. A Mrs. Tanaz B. Degamwala Teacher 8007266648
Mr. Ahir Kalpesh Gopal Parent representative 9624086021
Mrs. Raut Aishwarya Vinit Parent representative 7507194737
5 Sr. K. G. B Mrs. Pooja P. Nikam Teacher 9022423214
Mrs. Raut Bhakti Yogesh Parent representative 8605733730
Mr. Vadaliya Amit Mahadu Parent representative 8806047435